Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «N.G.P. PLASTIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «N.G.P. PLASTIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30.05.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00΄, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «N.G.P. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (θέση Γαλότα, Ισθμός Κορίνθου), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Όποιοι μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνέλευσης ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της κατάθεσης στην Εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10.06.2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00΄ και η δεύτερη την 25.06.2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00΄, αμφότερες στον ίδιο τόπο.

Κόρινθος 4 Απριλίου 2014

O Πρόεδρος του Δ.Σ

Νικόλαος Γ. Παπαδάκης